Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159972
Spoločnosť Izzard, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18245/L-Zbl, so sídlom: Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO: 36 698 008,
uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10/10/2014
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1