Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159971
Spoločnosť IB RENTAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 62927/L-Zbl, so sídlom: Sad SNP 8, 010 01 Žilina, IČO: 47 945
109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.10.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 17.10.2014
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 17.10.2014
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 17.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1