Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159970
Spoločnosť HYPOREAL SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 62883/L-Zbl, so sídlom: Belopotockého 3300/11, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 47 925 558, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Živnostenské oprávnenie
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Zakladatelská listina
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1