Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159967
Spoločnosť G Finance group s. r. o., reg. vo vložke Sro 59025/L-Zbl, so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO:
47 136 553, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zapisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 18.10.2014
-Spolocenska zmluva-Gigastore Finance.zep
Dátum doručenia: 18.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1