Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159966
Spoločnosť EUROPE MEDICAL SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 19045/L-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 131/4, 013 13
Rajecké Teplice, IČO: 36 785 504, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 14/10/14
Dátum doručenia: 14.10.2014
-Úplné znenie ZL z 14/10/14
Dátum doručenia: 14.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1