Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159965
Spoločnosť ENPRO s.r.o., reg. vo vložke Sro 15352/L-Zbl, so sídlom: nám. Andreja Hlinku 54, 034 01 Ružomberok,
IČO: 31 562 469, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výpis zo živnostenského registra.zep
Dátum doručenia: 22.10.2014
-Zápisnica z MVZ.zep zo dňa 10.9.2014
Dátum doručenia: 22.10.2014
-Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 22.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1