Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159964
Spoločnosť EEEE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 56403/L-Zbl, so sídlom: Závodská 42, 010 01 Žilina, IČO: 46 598 995,
uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie spoločníka z 6/10/14
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1