Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159963
Spoločnosť edent s.r.o., reg. vo vložke Sro 56321/L-Zbl, so sídlom: Párnica 166, 026 01 Párnica, IČO: 46 396 675,
uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 17.10.2014
-Zakladateľská listina v aktuálnom znení.zep
Dátum doručenia: 17.10.2014
-Podpis.zep
Dátum doručenia: 17.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1