Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159962
Spoločnosť E STO BENE SERVIS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16688/L-Zbl, so sídlom: Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina,
IČO: 36 435 058, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie VZ z 1/10/14
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Podpisový vzor: J.Borský
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1