Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159961
Spoločnosť DESTINO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 57774/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 46 906
894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1