Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159960
Spoločnosť CONCEPT ONE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 55882/L-Zbl, so sídlom: Pod Sadom 13, 010 04 Žilina, IČO: 46
328 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Dodatok.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Živnostenské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1