Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159959
Spoločnosť BANK KAMENJA s.r.o., reg. vo vložke Sro 62928/L-Zbl, so sídlom: J. Hanulu 1714/15, 034 01
Ružomberok, IČO: 47 938 030, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 10.10.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 10.10.2014
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 10.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1