Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159958
Spoločnosť Asgarda s.r.o., reg. vo vložke Sro 59656/L-Zbl, so sídlom: P. O. Hviezdoslava 709/33, 010 01 Žilina, IČO:
47 338 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 23.10.2014
-suhlas s menovanim.zep
Dátum doručenia: 23.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1