Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159955
Spoločnosť SeCoTech a.s. "v likvidácii", reg. vo vložke Sa 10335/L-Zbl, so sídlom: Školská 10, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 403 547, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Nz 10096/04, zápis val. zhromaždenia z 6/2/04,
Dátum doručenia: 03.06.2004
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1