Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159953
Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s., reg. vo vložke Sa 10613/L-Zbl, so sídlom: 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 35
962 623, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z DR z 1/10/14
Dátum doručenia: 13.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1