Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159952
Spoločnosť KINEX - KLF , a.s., reg. vo vložke Sa 10308/L-Zbl, so sídlom: Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, IČO: 36 400 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z DR z 3/10/14
Dátum doručenia: 20.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1