Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159951
Spoločnosť R.S. - Píla, s.r.o., reg. vo vložke Sro 51434/L-Zbl, so sídlom: Veličná 192, 027 54 Veličná, IČO: 44 813
651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Žilina č.k. 1K 33/2013-76 zo dňa 13.06.2014 o zastavení konkurzného konania pre
nedostatok majetku
Dátum doručenia: 28.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1