Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160174
Spoločnosť HM REAL INVEST s.r.o., reg. vo vložke Sro 19676/V-Zbl, so sídlom: Námestie Osloboditeľov 1, 071 01
Michalovce, IČO: 36 764 680, mala v rozpore so skutočnosťou zverejnené oznámenie o uložení nasledujúcej listiny
do zbierky listín:
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1