Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160173
Spoločnosť AMATE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35003/V-Zbl, so sídlom: Lomonosovova 34, 040 01 Košice-Juh, IČO:
47 619 147, mala v rozpore so skutočnosťou zverejnené oznámenie o uložení nasledujúcej listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 14.01.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1