Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160170
Spoločnosť VAKERT EU, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25063/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 82/B, 040 17 Košice, IČO:
45 400 164, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedcenie o zapisovanych zivnostiach .zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Spolocenska zmluva v uplnom zneni.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Zápisnica k VZ.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-prezenčná listina k VZ.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1