Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160169
Spoločnosť twofaces production, s. r. o., reg. vo vložke Sro 36401/V-Zbl, so sídlom: Lesnícka 7, 040 11 Košice, IČO:
47 923 300, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie č. OU-KE-OZP1-2014/037219-2
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Vyhlásenie konateľa - Mgr. art. Michaela Šálek Drotárová
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1