Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160168
Spoločnosť TOMOT s.r.o., reg. vo vložke Sro 36286/V-Zbl, so sídlom: Janka Alexyho 2954/1A, 841 01 Bratislava,
IČO: 47 896 264, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1