Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160167
Spoločnosť Stavebný servis, spol. s r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 2305/V-Zbl, so sídlom: Gelnická 51, 040 11
Košice, IČO: 31 662 650, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-živnsotenské opravnenie.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-UZ ZL.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Rozhodnutie spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1