Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160165
Spoločnosť SAMON SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 33589/V-Zbl, so sídlom: Viedenská 7, 040 13 Košice, IČO: 47 441
445, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1