Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160164
Spoločnosť Ria Trade s.r.o., reg. vo vložke Sro 30785/V-Zbl, so sídlom: Pasteurova 5, 040 01 Košice, IČO: 46 868
402, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Zápis z VZ, Listina prítomných
Dátum doručenia: 16.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1