Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160163
Spoločnosť Modrý vrch s.r.o., reg. vo vložke Sro 36403/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO: 47 938 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie č. OU-SN-OZP-2014/011630-2
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Vyhlásenie správcu vkladov
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Podpisový vzor konateľa - Ing. Marián Kubalec
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Podpisový vzor konateľa - Ing. Róbert Strmeň
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Podpisový vzor konateľa - Ing. Milan Martinický
Dátum doručenia: 16.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1