Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160162
Spoločnosť Mobile Partners, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35028/V-Zbl, so sídlom: Lomonosovova 34, 040 01 Košice-
Juh, IČO: 47 619 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Notárska zápisnica č. N 208/2014, Nz 36620/2014, NCRls 37369/2014 - Zmluva o zlúčení
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1