Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160161
Spoločnosť MKC Consulting, s.r.o., reg. vo vložke Sro 33134/V-Zbl, so sídlom: Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 47
359 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Dodatok k Spolocenskej zmluve.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-Spolocenska zmluva.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1