Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160160
Spoločnosť MBG - LEŠENIA s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 19288/V-Zbl, so sídlom: Herlianska 34, 040 14
Košice, IČO: 36 732 168, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zapisnica zo zasadnutia MVZ.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-suvaha I.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-vykaz ziskov I.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-poznamky I.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-suvaha II.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-vykaz ziskov II.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-poznamky II.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-konecna sprava.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1