Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160158
Spoločnosť Lekáreň Spojová s.r.o., reg. vo vložke Sro 35727/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 1, 040 01 Košice, IČO: 47
769 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie BSK č. 7817/2014/ODDSSZ-002
Dátum doručenia: 16.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1