Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160154
Spoločnosť IDEA - W, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11567/V-Zbl, so sídlom: Vojenská 4/1333, 040 01 Košice, IČO: 36
197 858, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-PM, Rozhodnutie spolocnika 2x, Zmluva o zlúčení, PV, SZ.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1