Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160151
Spoločnosť HEON s. r. o., reg. vo vložke Sro 30586/V-Zbl, so sídlom: Námestie Osloboditeľov 1/940, 071 01
Michalovce, IČO: 46 801 596, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
-dodatok.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
-spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
-zápisnica.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
-listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1