Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160150
Spoločnosť GRAND BARI s.r.o., reg. vo vložke Sro 32682/V-Zbl, so sídlom: Poštová 8, 040 01 Košice, IČO: 47 186
411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie č. OU-KE-OZP1-2014/040052-2
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Zápisnica zo zasadnutia VZ
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1