Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160149
Spoločnosť Gilera s.r.o., reg. vo vložke Sro 35855/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, IČO: 47 691
484, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného
registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.07.2014
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 17.07.2014
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.07.2014
-Podpisový vzor I.zep
Dátum doručenia: 17.07.2014
-Podpisový vzor II.zep
Dátum doručenia: 17.07.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1