Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160148
Spoločnosť FINPLEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35230/V-Zbl, so sídlom: Lomonosovova 34, 040 01 Košice-Juh, IČO:
47 619 902, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva FINPLEX.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-zápisnica z VZ_predaj OP.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1