Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160147
Spoločnosť FAnn, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2360/V-Zbl, so sídlom: Opátska 4, 040 01 Košice, IČO: 31 663 281,
uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z rokovania VZ
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Podpisový vzor konateľa - Bartolomej Haďary
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1