Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160146
Spoločnosť EJV SERVICES, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35019/V-Zbl, so sídlom: Lomonosovova 34, 040 01 Košice-
Juh, IČO: 47 618 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva EJV.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-zápisnica z VZ_predaj OP.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1