Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160141
Spoločnosť BL Five, s. r. o., reg. vo vložke Sro 27474/V-Zbl, so sídlom: Nám. Osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce,
IČO: 45 263 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1