Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160139
Spoločnosť BEMI SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 30894/V-Zbl, so sídlom: Dénešova 35/1116, 040 23 Košice, IČO: 46
834 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 15.07.2014
-Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 15.07.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1