Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160138
Spoločnosť BEDING, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29846/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 46 672
354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zmena a úplné znenie SZ.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-zápis z VZ.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1