Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160137
Spoločnosť AUTOCENTRUM SPIŠ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35406/V-Zbl, so sídlom: Slovinky 317, 053 40 Slovinky,
IČO: 47 621 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uplne znenie zakl. listiny.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-rozhodnutie VZ - spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Podpisový vzor prokuristu.zep
Dátum doručenia: 16.09.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1