Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160135
Spoločnosť AMATE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35003/V-Zbl, so sídlom: Lomonosovova 34, 040 01 Košice-Juh, IČO:
47 619 147, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva AMATE.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-zápisnica z VZ_predaj OP.zep
Dátum doručenia: 14.10.2014
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného
registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 14.01.2014
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 14.01.2014
-Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 14.01.2014
-Projekt rozdelenia - notárska zápsinica.zep
Dátum doručenia: 14.01.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1