Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zbierka listín
R160131
Spoločnosť ALPINE SERVICES s.r.o., reg. vo vložke Sro 33251/V-Zbl, so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice, IČO:
45 393 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Rozhodnutie 1 spoločníka.zep
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1