Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín
R160099
Spoločnosť FÁBRY B.T.SK k.s., organizačná zložka, reg. vo vložke Po 181/S-Zbl, so sídlom: Cintorínska 17, 982 01
Tornaľa, IČO: 43 826 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ÚZ 2012 + Zápisnica
Dátum doručenia: 02.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1