Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín
R160098
Spoločnosť L.D. ELEKTRONIK v.o.s., reg. vo vložke Sr 95/S-Zbl, so sídlom: Jelšová 33, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 31 581 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ÚZ 2012
Dátum doručenia: 26.06.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1