Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín
R160097
Spoločnosť FYRES, v.o.s., reg. vo vložke Sr 254/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičová 80/16, 976 81 Podbrezová, IČO: 36
040 916, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ÚZ 2012 + Zápisnica
Dátum doručenia: 03.05.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1