Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín
R160093
Spoločnosť Feidias BB, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18614/S-Zbl, so sídlom: Kyjevské nám. 10/14857, 974 04 Banská
Bystrica, IČO: 45 640 955, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Znalecký posudok 143/2014
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1