Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín
R160092
Spoločnosť VAV parking a.s., reg. vo vložke Sa 918/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 43 923 640, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ÚZ 2012 + Vyhlásenie
Dátum doručenia: 20.09.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1