Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín
R160091
Spoločnosť NOR - WAY Group a.s., reg. vo vložke Sa 1059/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad
Hronom, IČO: 36 848 328, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ÚZ 2012 + Rozhodnutie
Dátum doručenia: 20.06.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1