Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín
R160089
Spoločnosť KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., reg. vo vložke Sa 854/S-Zbl, so sídlom: Tekovská
Breznica 283/1, 966 52 Tekovská Breznica, IČO: 35 738 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ÚZ 2012 + Zápisnica
Dátum doručenia: 28.06.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1